สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bacho(Bc)      บาเจาะ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-92  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
57-106  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
57.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
106.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.40  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.50  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
9.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
7.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.12  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.32  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.21  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.02  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.27  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.82  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
2.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
3.62  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
25.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
37.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
23.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
5.20