สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Wang Tong(Wat)      วังตง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pe-1037  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
17-30  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
17.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
30.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.00  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
1.70  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
21.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.37  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.05  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.15  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
6.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
7.95  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
5.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
34.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
20.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
14.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
31.00