สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chatturat(Ct)      จตุรัส
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
16-43  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
16.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
43.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.20  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.25  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.90  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
8.50  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
192.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.33  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
11.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
11.00  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.00  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
23.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
9.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
33.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
28.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
51.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
82.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
72.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
12.40  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล