สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chumphon(Cp)      ชุมพร
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pa-631  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
20-38  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
20.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
38.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.80  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.00  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
27.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.34  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
4.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
3.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
20.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
16.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
11.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
20.50