สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Renu(Rn)      เรณู
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4/17631  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
11-24  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
11.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
24.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.75  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
1.10  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
16.60  
คาร์บอนในดิน (%)  
.14  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.03  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.63  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
2.30  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
3.93  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
32.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
58.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
41.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
75.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล