สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Don Chedi(Dc)      ดอนเจดีย์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pj 138  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
23/26-50  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
26.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
50.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.95  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.85  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
35.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
76.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.49  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
6.30  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
7.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
4.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
78.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
29.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
18.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
31.85  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล