สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chumphon(Cp)      ชุมพร
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pa-630  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
9-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
9.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
20.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.70  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.30  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
1.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
60.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.79  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
5.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
4.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
33.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
23.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
15.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
44.00