สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Wang Hai(Wi)      วังไฮ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pd-1620  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-17  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
17.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
1.50  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
7.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
146.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.41  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
5.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
3.30  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
9.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
22.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
14.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
82.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
67.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
44.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
304.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล