สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Tha Sala(Tsl)      ท่าศาลา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pf-553  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-18  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
18.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.60  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
32.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.32  
ไนโตรเจน (%)  
.10  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
9.50  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
10.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
4.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
24.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
28.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
12.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
61.00