สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Thung Wa(Tg)      ทุ่งหว้า
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pc-179  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-22  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
22.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.40  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.45  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
7.70  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
50.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.66  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.04  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.44  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
2.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
3.34  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
38.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
19.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
13.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
23.00