สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Tha Sae(Te)      ท่าแซะ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-1618  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-21  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
21.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.75  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.00  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.44  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.40  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
33.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.81  
ไนโตรเจน (%)  
.08  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
7.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
8.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
4.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
36.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
19.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
11.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
25.00