สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Tha Chin(Tc)      ท่าจีน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-14  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
14.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.05  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
58.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
1232.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.41  
ไนโตรเจน (%)  
.14  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
10.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
29.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
3.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
44.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
86.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
7.14  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
93.84  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
27.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
49.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
92.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
25500.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล