สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Satuk(Suk)      สตึก
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
73167.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-26  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
26.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.80  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.00  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
18.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
37.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.27  
ไนโตรเจน (%)  
.02  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
1.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
2.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
1.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
26.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
54.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
220.90  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล