สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sa thon(Stn)      สะท้อน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pc-486  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-7  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
7.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.80  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.31  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
53.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.88  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.50  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.20  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
5.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
3.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
213.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
38.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
21.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
31.00