สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Si Thon(St)      สีทน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pa-157  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-14  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
14.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.30  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.25  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.00  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.50  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
21.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.29  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
2.30  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
4.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
14.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
68.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
45.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
24.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล