สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sing Buri(Sin)      สิงห์บุรี
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P39-96  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
20.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
195.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.22  
ไนโตรเจน (%)  
.20  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
24.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
5.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
32.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
11.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
43.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
32.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
40.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
73.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
32.10  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
.03