สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sena(Se)      เสนา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-832  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-10  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
10.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.35  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.75  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.90  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
10.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
230.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.20  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
11.00  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
4.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.70  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.80  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
17.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
14.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
32.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
22.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
46.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
77.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
54.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล