สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ranong(Rg)      ระนอง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pc-1630  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-8  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
8.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.90  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
126.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.23  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
5.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.50  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
7.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
10.60  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
17.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
11.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
314.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
66.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
41.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
135.00