สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phan Thong(Ptg)      พานทอง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pa 282  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-10  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
10.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.50  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.15  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
4.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
226.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.83  
ไนโตรเจน (%)  
.12  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
6.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
5.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.90  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
14.20  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
20.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
14.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
53.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
99.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
71.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
180.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล