สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phu Sana(Ps)      ภูสนา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
53663.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-5  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
6.10  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
คาร์บอนในดิน (%)  
.98  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.08  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.99  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.17  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.44  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.11  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
5.55  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
3.96  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
55.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
62.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
44.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
.50  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล