สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phon Ngam(Png)      โพนงาม
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pf-321  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-5  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.30  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.30  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.30  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
3.10  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
56.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.02  
ไนโตรเจน (%)  
.03  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
2.70  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
3.80  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
2.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
5.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
4.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
120.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
90.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
64.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
277.30  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล