สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phan(Ph)      พาน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pb-777  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-10/14  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
14.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.40  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
47.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.24  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
5.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
6.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
11.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
9.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
30.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
69.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
57.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
26.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล