สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Pak Chan(Pac)      ปากจั่น
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pd-21  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-9  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
9.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.30  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
6.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
120.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.96  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
3.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
10.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
39.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
33.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
21.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
76.00