สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Na Tham(Ntm)      นาท่าม
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pd-148  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-8/11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
11.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.30  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.30  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.30  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
53.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.18  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.74  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.44  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
7.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
9.54  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
6.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
76.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
35.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
26.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
67.00