สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Nong Mot(Nm)      หนองมด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pa-343  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-5/8  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
8.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.30  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
16.40  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
214.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.33  
ไนโตรเจน (%)  
.24  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
2.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
4.60  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
16.60  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
21.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
19.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
86.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
23.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
22.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
20.50  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล