สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Nam Phong(Ng)      น้ำพอง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-1300  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-15  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
15.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.15  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
3.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
36.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.36  
ไนโตรเจน (%)  
.02  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
1.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
3.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
240.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
96.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
70.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
58.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล