สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Mae Tha(Mta)      แม่ทะ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
712191.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-25  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
25.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.20  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.60  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
25.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.73  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.60  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
7.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
4.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
56.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
50.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
34.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
113.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล