สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Muak Lek(Ml)      มวกเหล็ก
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
6145.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-19  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
19.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.70  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
23.40  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
100.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.99  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
12.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
2.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
15.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
10.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
25.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
18.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
36.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
82.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
60.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล