สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
LamPhu La(Ll)      ลำภูรา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pd-833  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
11.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.75  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.95  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.91  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
6.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
210.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.23  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
3.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
19.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
22.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
11.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
54.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
27.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
14.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
204.00