สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Li(Li)      ลี้
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
2-9896  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
11.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.40  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
11.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
120.50  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.81  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
19.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
5.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
25.00  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
9.70  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
34.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
29.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
71.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
85.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
72.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
367.50  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล