สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Langu(Lgu)      ละงู
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
RA-12315  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-9  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
9.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.65  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.95  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
20.40  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
67.50  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.72  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
5.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
6.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
11.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
7.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
29.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
82.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
54.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
490.00