สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Lop Buri(Lb)      ลพบุรี
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pc-938  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-23  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
23.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
7.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
6.70  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
9.86  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
30.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
216.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
4.73  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
75.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
5.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.70  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
82.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
11.70  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
94.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
80.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
129.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
88.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
132.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล