สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Khok Kloi(Koi)      โคกกลอย
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pe-170  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-13  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
13.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.00  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.30  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
62.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.09  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.00  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
5.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
37.10  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
81.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
40.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
100.00