สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Kho Hong(Kh)      คอหงษ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pe-529  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
11.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.00  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
27.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.33  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
6.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
6.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
5.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
76.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
18.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
13.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
20.00