สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chiang Khong(Cg)      เชียงของ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-332  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-4  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
4.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.30  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
18.40  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
179.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.11  
ไนโตรเจน (%)  
.20  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
7.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
4.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
13.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
15.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
28.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
26.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
77.60  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
50.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
46.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
52.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล