สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bunthrik(Bt)      บุณฑริก
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-15  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
15.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.06  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
56.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.45  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.44  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.22  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.24  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.22  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.12  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
2.52  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
6.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
73.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
34.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
84.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
9.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล