สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bacho(Bc)      บาเจาะ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-89  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
20.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.10  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
7.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
31.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.69  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.75  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.42  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.02  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.25  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.44  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
6.54  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
45.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
50.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
22.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
7.80