สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 20 ชุดดิน
Ckr | Cpg | Dk | Ht | Kt | Mk | Ng | Pp | Re | Rn | Si | Ska | Sn | St | Suk | Ub | Ud | Wn | Yl | Yt |

ชื่อชุดดิน  :

  จักราช   Chakkarat(Ckr)

กลุ่มชุดดิน :
  30
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-29/70
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic (Oxyaquic) Palestults.
สถานที่พบ  
โครงการห้วยบางซ้าย บ้านหนองขาน ตำบลหนองขาน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
low open dipterocarp forestป่าเต็งรังที่ระดับความสูงต่ำ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
  กุมภาพันธ์   2524