สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 13 ชุดดิน
Kt | Mk | Ng | Re | Rn | Suk | Wn | Yl | Yt | Ckr | Cpg | Dk | Ht |

ชื่อชุดดิน  :

  เรณู   Renu(Rn)

กลุ่มชุดดิน :
  17
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-19/58
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic (Aeric) Plinthic Paleaquults.
สถานที่พบ  
ทางทิศใต้ของบ้านหนองกรุงเก่า ประมาณ 2 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกของทางหลวง อำเภอภูเขียว จังหวัชัยภูมิ
รหัสระวางแผนที่  
5441 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Phu Din
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
238
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1141.3
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted riceข้าวนาดำ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   กรกฎาคม   2524