สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 13 ชุดดิน
Kt | Mk | Ng | Re | Rn | Suk | Wn | Yl | Yt | Ckr | Cpg | Dk | Ht |

ชื่อชุดดิน  :

  ชุมพวง   Chum Phuang(Cpg)

กลุ่มชุดดิน :
  40
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-22/54
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults.
สถานที่พบ  
1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของบ้านโพนทา ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
รหัสระวางแผนที่  
5739 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Tha Tum
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
604917
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
162
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1300
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp and mixed deciduous forests. Parts are cleared for upland crops and some fruit treesป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ บางส่วนถูกแผ้วถางสำหรับพืชไร่ที่ดอน และไม้ผลบางชนิด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    2520