สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 6 ชุดดิน
Nw | Ra | Tkt | Ts | Bpg | Cyi |

ชื่อชุดดิน  :

  นราธิวาส   Narathiwat(Nw)

กลุ่มชุดดิน :
  58
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S7
การจำแนกดิน  
Dysic, isohyperthermic Typic Haplofibrists
สถานที่พบ  
จากจุดศูนย์กลางของหนองบะช่อ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
1-2
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2650
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
melaleuca leucadendron, ferns, reeds and sedgesmelaleuca leucadendron, ferns, reeds and sedges
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
12   มีนาคม   2527