สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 18 ชุดดิน
Kmr | Kt | Mk | Ng | Pp | Si | Ska | Sn | Wn | Yl | Yt | Bb | Bpi | Ckr | Cpg | Ct | Dk | Ht |

ชื่อชุดดิน  :

  สระแก้ว   Sa Keao(Ska)

กลุ่มชุดดิน :
  -9
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SE-12/41
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Plinthic) Paleustalfs.
สถานที่พบ  
ห้อยจอด ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5436 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Sa Kaeo
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
72
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2009
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp and mixed deciduous forests.ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
29   ตุลาคม   2541