สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 14 ชุดดิน
Klt | Km | Ml | Ntn | Oc | Pac | Pon | Sd | Tim | Tl | Ya | Yg | Kbi | Kc |

ชื่อชุดดิน  :

  มวกเหล็ก   Muak Lek(Ml)

กลุ่มชุดดิน :
  47
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
1
การจำแนกดิน  
Clayey-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic, shallow Ultic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ทางด้านขวา ของถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่ 142 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5238 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Kaeng Khoi
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
220
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1211.9
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.1
พืชพรรณปกคลุมดิน  
pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
10   มิถุนายน   2527