สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 14 ชุดดิน
Klt | Km | Ml | Ntn | Oc | Pac | Pon | Sd | Tim | Tl | Ya | Yg | Kbi | Kc |

ชื่อชุดดิน  :

  คลองถม   Khlong Thom(Km)

กลุ่มชุดดิน :
  34
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-61/28
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
สถานที่พบ  
บ้านห้วยนาจ้าว ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสระวางแผนที่  
4837 III
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
205740
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-40
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2400
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
11   สิงหาคม   2518