สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 8 ชุดดิน
Nok | Ntn | Oc | Pac | Ptu | Td | Tng | Wat |

ชื่อชุดดิน  :

  นาทอน   Na Thon(Ntn)

กลุ่มชุดดิน :
  53
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-67/151
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults
สถานที่พบ  
-9
รหัสระวางแผนที่  
4923 II
ชื่อระวางแผนที่  
King Amphoe Thung Wa
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
780583
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-100
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   ธันวาคม   2517