สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 35 ชุดดิน
Km | Kt | Ln | Mk | Nat | Ng | On | Pao | Pn | Png | Pp | Re | Rn | Sd | Si | Ska | Suk | Sw | Te | Wn | Yl | Yt | Bb | Bo | Bpi | Bt | Ckr | Cpg | Ct | Dk | Ds | Fd | Ht | Kg | Kh |

ชื่อชุดดิน  :

  น้ำพอง   Nam Phong(Ng)

กลุ่มชุดดิน :
  44
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-30/3
การจำแนกดิน  
Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Arenic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
1 กิโลเมตรทางทิศเหนือ บ้านนายาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสระวางแผนที่  
5561 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Nam Phong
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
180
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
kenaf, grasses, dipterocarp forestปอแก้ว, ทุ่งหญ้า, ป่าเต็งรัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
10   มิถุนายน   2512