สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 3 ชุดดิน
Su | Cd | Ci |

ชื่อชุดดิน  :

  สุรินทร์   Surin(Su)

กลุ่มชุดดิน :
  46
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-20/7
การจำแนกดิน  
Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Rhodustalfs.
สถานที่พบ  
3 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านโคกเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5454 II
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Sa Takhian
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
209160
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
250
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1070.5
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp and mixed deciduous forestsป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
6   มกราคม   2515