สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 6 ชุดดิน
La | Ls | Ss | Tph | Bpo | Cph |

ชื่อชุดดิน  :

  ลำสนธิ   Lam Sonthi(Ls)

กลุ่มชุดดิน :
  33
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-20/28
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs.
สถานที่พบ  
บ้านแกงหีบ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5355 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Sap Noi
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
731301
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
300
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1070.5
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
thorny shrubsไม้ละเมาะที่มีหนาม
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   สิงหาคม   2513