สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 73 ชุดดิน
Klt | Km | Knk | Koi | Kt | Lan | Lh | Ll | Lo | Mr | Mt | Nat | Ng | Nk | Nm | Nok | Ns | Ntn | Oc | Pad | Pao | Pc | Pga | Pk | Png | Pon | Ps | Pto | Rg | Sat | Sd | Sh | Si | Sp | Su | Suk | Td | Te | Tg | Ti | Tim | Tl | Tng | Tu | Ty | Wc | Wi | Wn | Ya | Yg | Yl | Yt | Ak | Bb | Bng | Bpi | Bt | Ce | Cg | Ch | Chl | Ci | Cp | Cpg | Cu | Dk | Dp | Ds | Dt | Hc | Ho | Kc | Kh |

ชื่อชุดดิน  :

  สมอทอด   Samo Thod(Sat)

กลุ่มชุดดิน :
  28
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
10
การจำแนกดิน  
Very-fine, smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts.
สถานที่พบ  
บ้านหินดาดน้อย ตำบลสาบสะมอทอด อำเภอบึงสามพาน จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5140 I
ชื่อระวางแผนที่  
Khao Phra
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
127454
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
75
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
corn and fruit trees (Tamarind, jack fruit and mango)ข้าวโพด และไม้ผล (มะขาม, ขนุน และมะม่วง)
อื่นๆ  
deep and wide crack
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   มกราคม   2536