สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 60 ชุดดิน
Knk | Koi | Lam | Lan | Mak | Mik | Mk | Nat | Nb | Nok | Ns | On | Pad | Png | Pon | Ps | Pto | Py | Re | Rg | Ro | Ry | Sak | Sat | Sd | Sg | Sh | So | Stn | Td | Tg | Tkn | Tm | Tu | Ty | Ub | Vi | Wb | Ya | Yl | Yt | Bb | Bbg | Bc | Bh | Bo | Bpi | Ch | Cpg | Cu | Dk | Ds | Dt | Fd | Hc | Hh | Ho | Ht | Kc | Kh |

ชื่อชุดดิน  :

  พะโต๊ะ   Phato(Pto)

กลุ่มชุดดิน :
  50
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-64/67
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Hapludults
สถานที่พบ  
ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านสวน ไปทางบ้านเขาไม้คีรี ประมาณ 400 เมตร ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
รหัสระวางแผนที่  
4725 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Mark
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
828194
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
50
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2400
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
24   พฤษภาคม   2522